Neumann János Egyetem - Pedagógusképző Kar

Facebook

Neptun

Gyengénlátó Változat

DRÁMAPEDAGÓGIA TERÜLETEN PEDAGÓGUS SZAKVIZSGÁRA FELKÉSZÍTÕ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK

PDF letöltés Cikk nyomtatása E-mail

4 féléves, pedagógus szakvizsgára felkészítõ, szakvizsgával záruló szakirányú továbbképzés

Kreditérték: 120 kredit

Munkarend: Levelezõ 

Fin. forma: Költségtérítéses 
Költségtérítés (félév): 90000 Ft 
Képzési idõ (félév): 4 félév
Irányszám: 15 < 25 
Képzés gyakorisága: (kb. 6-7 alkalom félévente) 
Képzés helye: Kecskemét 
Képzési terület: pedagógusképzés képzési terület


Részvétel feltétele: Pedagógusképzés képzési területen alapképzésben szerzett oklevél., legalább 3 év pedagógus munkakörben eltöltött gyakorlat
Szakirányú továbbképzésben megszerezhetõ szakképzettség neve: szakvizsgázott pedagógus, drámapedagógia szakterületen
A képzés célja:

A hallgatók alapképzésben szerzett ismereteinek megújítása és kiegészítése a neveléstudomány, közigazgatás, a pszichológia és a drámapedagógia új eredményeivel.

A drámapedagógia mûvészetpedagógia: a színházmûvészet eszköztárát használja nevelési célokra, az emberek közötti kapcsolatok feltárására és a világ megismerésére. Nevelésfilozófiai alapelve, hogy a minden emberben meglévõ mûvészi érzék és kifejezõkészség fejleszthetõ, a fejlesztés módszere a cselekvõ, játékos tanulás. A képzés célja, hogy a hallgatók személyes élményeken keresztül ismerjék meg, és sajátítsák el a drámapedagógia alapvetõ gyakorlatait és a színházmûvészet kifejezõeszközeit, majd a megszerzett tapasztalatokból kiindulva, elemzéssel és egyéni kutatómunkával keressenek választ a drámapedagógia elméleti kérdéseire. A képzés feladatának tekinti, hogy a hallgatók színházértõ nézõkké váljanak, és hogy pedagógiai munkájukban képesek legyenek a megismert módszereket szakszerûen alkalmazni.

Minden drámafoglalkozás hármas pedagógiai célt szolgál:

1. Személyiségfejlesztés, szociális készségek fejlesztése

A képzés egyik célja, hogy a dramatikus játékok segítségével fejlõdjön a résztvevõk megfigyelõ- és koncentrációs készsége, képzelõereje, memóriája, önismerete, emberismerete, kommunikációs- és kifejezõkészsége, kreativitása. Az alapvetõ személyiségépítõ készségfejlesztés mellett cél az is, hogy a csoportos, kiscsoportos vagy páros feladatok végrehajtása során javuljon az együttmûködési készség, egyre könnyebbé váljék a másik véleményének, javaslatainak figyelmes meghallgatása, elfogadása és a saját ötletek, gondolatok elfogadtatása a társakkal. A résztvevõk számára a játékos forma lehetõvé teszi, hogy konstruktívan és alkotó módon, biztonságos körülmények között dolgozzanak egy közösség tagjaként.

2. A drámai forma és a színház kifejezõeszközeinek megismerése és használata

A képzés másik célja a drámai forma megismerése és használata, a dramatikus gondolkodás kialakítása, a drámaszerkesztés elsajátítása, és a mûvészi kifejezõkészség fejlesztése.

3. Felkészítés a drámajáték pedagógiai alkalmazására

A drámapedagógia hatékony nevelési eszköz felkészült, szakképzett pedagógusok kezében.

A drámapedagógiát csak olyan pedagógusok lesznek képesek nevelõmunkájukban szakszerûen használni, akik a képzésük során megszerzett személyes tapasztalataikat, dramaturgiai és színházi ismereteiket kiegészítik módszertani és elméleti felkészültséggel is. A képzés célja személyes élmények nyújtása, a tapasztalatok közös elemzése és az elméleti összefüggések feltárása, valamint az egyéni kutatómunka bátorítása, azzal a szánd5ékkal, hogy a hallgatók kedvet kapjanak a drámapedagógia és a színházmûvészet alapos megismeréséhez és pedagógiai alkalmazásához.

A záróvizsgára bocsátás feltétele:
- a tanulmányi követelmények teljesítése,
- a szakdolgozat leadása.

A záróvizsga részei:
- szakdolgozat megvédése
- komplex szóbeli vizsga

A képzés kreditértéke: 120 kredit

A szakdolgozat kreditértéke: 10 kredit

A képzés hálóterve:

MK-DRA Drámapedagógia szakirányú továbbképzés 1. félév 2. félév 3. félév 4. félév
A mérföldkőben gyűjtendő: 120 kredit
 
TVK-DR-SDR  Szakvizsga/drámapedagógia
  TVK-DR-SDR-101  Drámajáték 1. 6k      
  TVK-DR-SDR-102  Játékvezetés módszertan 1. 2k      
  TVK-DR-SDR-103  Dramaturgia, drámaelemzés 3k      
  TVK-DR-SDR-104  Színjátszás, rendezés 1. 6k      
  TVK-DR-SDR-105  Beszédtechnika, színpadi mozgás 1k      
  TVK-DR-SDR-201  Drámajáték 2.   6k    
  TVK-DR-SDR-202  Játékvezetés módszertan 2.   2k    
  TVK-DR-SDR-204  Színjátszás, rendezés 2.   4k    
  TVK-DR-SDR-206  Előadás elemzés 1.   5k    
  TVK-DR-SDR-302  Játékvezetés gyakorlat 1.     5k  
  TVK-DR-SDR-304  Színjátszás, rendezés 3.     4k  
  TVK-DR-SDR-306  Előadás elemzés 2.     5k  
  TVK-DR-SDR-307  Drámapedagógia elmélet     2k  
  TVK-DR-SDR-309  Dráma- és színháztörténet     3k  
  TVK-DR-SDR-399  Komplex szigorlat     0k  
  TVK-DR-SDR-402  Játékvezetés gyakorlat 2.       5k
TVK-SV-SVK  Szakvizsgás képzések
  TVK-SV-SVK-101  A neveléselmélet új eredményei 5k      
  TVK-SV-SVK-105  Differenciáló pszichológia 1. 4k      
  TVK-SV-SVK-202  Gyermekvédelem   5k    
  TVK-SV-SVK-204  Tanügyigazgatás - vezetéselmélet   5k    
  TVK-SV-SVK-205  Differenciáló pszichológia 2.   4k    
  TVK-SV-SVK-304  Inkluzív nevelés     6k  
  TVK-SV-SVK-306  Európai ismeretek     5k  
  TVK-DR-SDR-310  Szakdolgozati konzultáció     5k  
  TVK-SV-SVK-407  Minőségfejlesztés, minőségértékelés       4k
  TVK-SV-SVK-408  Mentálhigiene       4k
  TVK-SX-SVX  Szabad sáv       4k
  TVK-DR-SDR-410  Szakdolgozat       10k


A képzési és kimeneti követelmény INNEN tölthető le. Képzési napok: a konzultációk szombati napon történnek, a gyakorlati képzés hétköznap.