Neumann János Egyetem - Pedagógusképző Kar

Facebook

Neptun

Gyengénlátó Változat

MÚZEUMPEDAGÓGIA SZAKTERÜLETEN PEDAGÓGUS-SZAKVIZSGÁRA FELKÉSZÍTÕ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK

PDF letöltés Cikk nyomtatása E-mail

4 féléves, pedagógus szakvizsgára felkészítõ, szakvizsgával záruló szakirányú továbbképzés

Kreditérték: 120 kredit

Munkarend: Levelezõ 

Fin. forma: Költségtérítéses 
Költségtérítés (félév): 90000 Ft 
Képzési idõ (félév): 4 félév
Irányszám: 15 < 25 
Képzés gyakorisága: kéthetente 
Képzés helye: Kecskemét 
Képzési terület: pedagógusképzés képzési terület


Részvétel feltétele: Felsõfokú végzettség a) Alapképzési szakok/fõiskolai: tanitó, óvodapedagógus, konduktor, gyógypedagógia. b) 2006 elõtti felsõoktatási rendszerben fõiskolai szintû tanári szakképzettség. c) Bármely képzési területen tanári szakon szerzett szakképzettség.
Szakirányú továbbképzésben megszerezhetõ szakképzettség neve: szakvizsgázott pedagógus múzeumpedagógiai szakterületen 

1. A képzés célja:
A hallgatók alapképzésben szerzett ismereteinek megújítása és kiegészítése a neveléstudomány, közigazgatás, a pszichológia és a múzeumpedagógia új eredményeivel.

2. A képzés során elsajátítandó ismeretkörök, szakmai képességek:Ű

a) Tudáselemek, megszerezhetõ ismeretek:

A pedagógusképzésben szerzett ismeretekre és a gyakorlati tevékenység tapasztalataira építve a képzés során a hallgatók felkészülnek a pedagógus munkakörök, illetve az intézményekhez kapcsolódó speciális feladatok ellátására.

Ismereteket szereznek:

 • a közoktatás rendszereinek, intézményrendszereinek mûködésérõl, hatékony irányításáról,
 • az oktatás-nevelés tartalmi szabályozásának új követelményeirõl,
 • a múzeumpedagógia különbözõ aspektusairól, nevelési-oktatási, közmûvelõdési feladatairól, lehetõségeirõl, valamint
 • - a múzeumpedagógiai foglalkozások vezetésének módszertanáról.

 b) Személyes adottságok, készségek:
A képzésben résztvevõk képessé válnak:

 • a fenti ismeretek alkalmazására az oktatásban-nevelésben,
 • a múzeumpedagógiai ismeretek felhasználásával múzeumi foglalkozások szervezésére, vezetésére, valamint tanórán kívüli munkákban is, például napköziben. 

c) A szakképzettség alkalmazása, felhasználhatósága:
A szakirányú továbbképzésben végzettek:

 • szakképzettségüket felhasználhatják a nevelõ-oktató munkájuk során, adott pedagógus munkakörök, valamint adott intézményekhez kapcsolódó speciális feladatok ellátása kapcsán,
 • a megszerzett ismereteiket, képességeiket kamatoztathatják múzeumban tartandó foglalkozásokon és a különféle tanórán kívüli munkákban.

A záróvizsgára bocsátás feltétele:

 • a tanulmányi követelmények teljesítése,
 • szakdolgozat leadása.

 A záróvizsga részei:

 • szakdolgozat megvédése
 • komplex szóbeli vizsga

A képzés kreditértéke: 120 kredit

A szakdolgozat kreditértéke: 10 kredit

 

A képzés hálóterve:

  Tantárgy – tantárgyelem kredit ért. 1. 2. 3. 4.
Kötelezõ tárgyak
  Neveléselmélet új eredményei 5 K 20      
  Differenciáló pszichológia I. 5 Gyj 15      
  Gyermekvédelem 5 K   20    
  Tanügyigazgatás-vezetéselmélet 5 K   25    
  Differenciáló pszichológia II. 5 Gyj   10    
  Inklúzív nevelés 6 K     25  
  Európai ismeretek 5 K     15  
  Minõségfejlesztés, minõségértékelés 5 Gyj       15
  Mentalhigiene 4 Gyj       15
  Szakdolgozati konzultáció 5     0  
  Szabadon választható tantárgy  5 K       10
    55          
Múzeumpedagógia tantárgyak
  Múzeumpedagógia 5 K 15      
  Mûvészettörténeti összefoglaló 7 K   15    
  Muzeológia 1 5 K   20    
  Muzeológia 2 5 K     20  
  Képzõmûvészeti gyakorlat1 4 Gyj   15    
  Képzõmûvészeti gyakorlat2 4 Gyj     15  
  Komplex szigorlat 0 szig     0  
  Múzeumpedagógia módszertana 7 Gyj       30
  Mûvészetpszichológia 6 K 15      
  Kézmûves technikák 6 Gyj 25      
  Történeti játszóház 6 Gyj       15
  Szakdolgozat 10       5
    120   90 105 75 90

 

Képzési napok: a konzultációk szombati napon történnek

A képzés költsége: 90.000 Ft/félév