Neumann János Egyetem - Pedagógusképző Kar

Facebook

Neptun

Gyengénlátó Változat

NYELVÉSZETI ÉS IRODALMI KUTATÓMŰHELY

PDF letöltés Cikk nyomtatása E-mail

A tudományos műhely megnevezése: Nyelvészeti és Irodalmi Kutatóműhely

Vezető neve, beosztása: Lipócziné Dr. Csabai Sarolta főiskolai tanár

 

I. A műhely rövid bemutatása:

I.1. A Műhely tagjai kutatásokat és kompetenciafejlesztő tevékenységet végeznek az irodalomtudomány, a kultúratudományok, a nyelvészet, a kommunikáció-tudomány és a hozzájuk kapcsolódó didaktikák elmélete és gyakorlata területén magyarul és idegen nyelveken.

I.2. A Műhely célja a NJE Pedagógusképző Kar szakjaihoz, azon belül is a nyelvi műveltségterületekhez kapcsolódó tudományos kutató, alkotó, hallgatói tehetséggondozó és kompetenciafejlesztő tevékenység, hozzájárulás a Karon folytatott szakok akkreditációs feltételeinek teljesítéséhez, új szakok indításához, a tudományos fokozatok megszerzése előtti, utáni és a habilitációkhoz kapcsolódó tudományos munka segítése, bekapcsolódás a kutató és oktató tevékenység nemzetközi folyamatába és mindezek által az oktatás színvonalának növelése.  A Műhely létrejöttét tagjainak eddigi tudományos kutatói, publikációs és tehetséggondozó tevékenysége előzte meg.

 I.3. A Műhely tagjainak kutatási területei, amelyeken a tagok együttműködnek, kisebb és nagyobb kutatási hálózatokban, csoportokban, társaságokban kutatásokat folytatnak:

 • Irodalomtudomány
 1. Irodalomelméleti és történeti kutatások a magyar és világirodalom területén; (A XIX. század magyar irodalma; Arany- és Madách-kutatás)
 2. Összehasonlító irodalomtörténeti, interkulturális és kultúratudományi kutatások; (Magyar-német-osztrák irodalmi párhuzamok, kölcsönhatások, recepció);
 3. A magyar és külföldi (elsősorban a német és osztrák) gyermek- és ifjúsági irodalom elmélete, története és kritikája;
 • Nyelv- és kommunikációtudomány
 1. Kutatások a korai, az általános iskolai és a főiskola idegennyelv-oktatás területén;
 2. Nyelvtörténeti,finn-ugor nyelvészeti, alkalmazott nyelvészeti és kommunikációtudományi kutatások;
 

II. A tudományos műhely tudományági besorolása: Irodalomtudomány, Nyelvtudomány

III. A műhelyben együttműködő oktatási szervezeti egységek: Humán Tudományok Intézete, Idegen Nyelvi és Továbbképzési Intézet

IV. A műhelyben részt vevő oktatók, kutatók neve, beosztása:

1.Prof. Dr. habil. Kozmács István főiskolai tanár,

2.Prof. Dr. habil. Szécsi Gábor egyetemi docens – külső tag

3.Lipócziné Dr. Csabai Sarolta főiskolai tanár

4. Dr. Bárdos József főiskolai docens,

5. Dr. Ujlakyné Dr. Szűcs Éva főiskolai docens

6. Hardi Judit főiskolai adjunktus

7. Csontos Tamás, főiskolai tanársegéd

8. Bárdos Dóra doktorandusz

9. Dr. Janurik Tamás professzor emeritus

Külföldi tagok:

10.Prof. Dr. Bernd Dolle-Weinkauff, a Kecskeméti Főiskola címzetes főiskolai tanára, Johann-Wolfgang Goethe Tudományegyetem Ifjúsági Irodalomkutató Intézet

11.Prof. Dr. Ingelore Oomen-Welke, a Kecskeméti Főiskola címzetes főiskolai tanára, Freiburgi Főiskola

A külföldi oktatók előadásokat tartanak, segítik a hallgatók külföldi tartózkodását, konferencia-előadás és publikáció elhelyezésének lehetőségét biztosítják.

A Magyar Tudományos Akadémia Köztestületének tagjai: Dr. Bárdos József, Prof. Dr. Kozmács István, Lipócziné Dr. Csabai Sarolta, Prof. Dr. Szécsi Gábor.

 

IV. A tudományos műhely 2012-ben elért eredményeinek összefoglalása:

 •  Irodalomtudomány

1A magyar és külföldi (elsősorban a német és osztrák) gyermek- és ifjúsági irodalom elmélete, műfajai, története és kritikája

 Új publikációk készültek, hazai és külföldi előadások hangzottak el a Műhely tagjai részéről.

Publikációs témák:

 • A tündérmesék műfaji sajátosságai (Dr. Bárdos József)
 • A történelemábrázolás a magyar, német, osztrák ifjúsági prózában (Lipócziné Dr. Csabai Sarolta)

2. A XIX. század magyar és német irodalma

 • Arany- és Madách-kutatás (Dr. Bárdos József)
 • Magyar-német irodalmi kölcsönhatások; A rendszerváltozás német irodalma; Berlin-regények (Lipócziné Dr. Csabai Sarolta)
 
 • Nyelvtudomány

3. Kutatások a korai, az általános iskolai és a főiskolai idegennyelv-oktatás területén;

 • A kutatási területhez kapcsolódóan PhD-dolgozat készül. (Hardi Judit: Általános iskolások szótanulási stratégiái az önszabályozó viselkedés keretében)
 • A korai nyelvoktatás magyarországi helyzete, dokumentumai. (Tanulmány készítése a németországi Schneider Verlag által kiadandó "Deutschunterricht in Theorie und Praxis" c. kötet részére - Lipócziné Dr. Csabai Sarolta)
 • Felmérés a főiskolai hallgatók nyelvtudásbeli hiányosságainak és azok okainak feltérképezésére. (dr.Ujlakyné Dr. Szűcs Éva)

Az OTDK-ra felkészült hallgatók – oktatói irányítással, műhelymunka keretében - feldolgozták a kecskeméti magyar-német nemzetiségi óvodában folyó kétnyelvű nevelést. (Felkészítő tanár: Lipócziné Dr. Csabai Sarolta)

4A finn-ugor nyelvészeti elemzések új adalékokkal járultak hozzá a szakterület kutatásához. (Prof. Dr. Kozmács István) 

5. Angol nyelvészet

A szakterülethez kapcsolódóan a Műhely egy tagja, Hardi Judit befejezte a PhD-kurzust, egy tagja, Csontos Tamás pedig  PhD-kurzusra jár.

6Kommunikáció és társadalom

A 2012. évi kutatómunka legfontosabb célja annak vizsgálata volt, hogy az elektronikusan mediatizált kommunikáció milyen hatást gyakorol a társadalomról és a közösségről alkotott fogalmunkra, a különböző közösségek – így például a tudományos közösségek – szerkezetére, működésére és kölcsönhatásaira. A kutatómunka eredményeit a kutató egy szerkesztett kötet, két idegen nyelvű és két magyar nyelvű tanulmány formájában publikálta, valamint két magyar és egy nemzetközi konferencián elhangzott előadás keretében mutatta be. (Prof. Dr. Szécsi Gábor)

 Az eredményeket bemutató 2012-ben megjelent 3-5 legfontosabb publikáció adatai:

Lásd később teljes részletességgel!

 V. A tudományos műhely kapcsolata az egyes szakokkal:

 A Műhely munkája kapcsolódik a tanító és óvodapedagógus szakhoz.

A Műhely kutatási eredményeit a tanító és óvodapedagógus szakon folytatott oktatás keretében alkalmazzák a Műhely oktatói. A megjelent kötetekben, folyóiratokban publikált kutatási eredmények újabb kutatások alapjául szolgálnak 

VI. Rendezvények 

1. Konferencia

A Műhely minden tagja részt vett a Kecskeméti Főiskola legjelentősebb tudományos rendezvényén, az AGTEDU-konferencián (2012. nov. 10.).

A Műhely oktatói által művelt tudományágakból a műhelytagok részvételével két színvonalas konferencia-szekció szerveződött. A konferencia a Műhely tagjainak közös rendezvénye lett.

A Nyelvészeti és Irodalomtudományi Műhely vezetője egyben a konferencia szervezője is volt. Az egyik plenáris előadást a Műhely egyik tagja tartotta. A Műhely két szekcióelnököt és összesen 6 előadót adott a konferenciának. A Műhely hét tagjából 6 fő tartott előadást.

Több műhelytag részt vett a dolgozatok szakmai bírálatában.

Az előadások kötetben is megjelennek, amelynek főszerkesztője a Műhely vezetője.

A konferencia előadásai mindemellett a konferencia honlapján is olvashatók. 

 2. Külföldi vendégprofesszor előadása

A Műhely külső tagja Prof. Dr. Bernd Dolle-Weinkauff a frankfurti Ifjúsági Irodalomkutató Intézet tudományos munkatársa, a Kecskeméti Főiskola címzetes főiskolai tanára előadást tartott a Műhely egyik kutatási témájához kapcsolódva. Az előadás német és – és a műhelyvezető tolmácsolásában – magyar nyelven hangzott el.

VII. A műhely tagjainak a 2012-es naptári évben megjelent kötetei:

 • Bárdos József: A tündérmesék világa (Dóra Kiadó 2012) Főiskolai MűhelyMunka sorozat
 • Lipóczi-Csabai Sarolta: Művek és trendek társadalom, történelem és kultúrák kontextusában (Dóra Kiadó 2012) Főiskolai MűhelyMunka sorozat
 • István Kozmács: The Life of Munkácsi Bernát. Budapest, Pytheas Könyvmanufaktúra 2012
 • Szécsi Gábor (Karikó Sándorral közösen): Válság és kommunikáció. Budapest,Áron Kiadó, 2012, 244 o.

VIII. A kutatásokhoz kapcsolódó tudománymetriai adatok 2012-ben

Dr. Bárdos József: 

 • Összes tudományos közlemény száma: 7; Szakkönyvek száma: 2
 • Tudományos cikkek száma: 5; Tudományos előadások száma: 2

 Lipócziné Dr. Csabai Sarolta 

 • Összes tudományos közlemény száma: 8; Szakkönyvek száma: 1
 • Tudományos cikkek és könyvrészletek száma: 7;Tudományos előadások száma: 10
 • Független hivatkozások száma: 2

Prof. Dr. Szécsi Gábor:

 • Összes tudományos közlemény száma: 5; Szakkönyvek száma: 1
 • Tudományos könyvfejezetek száma: 2; Tudományos cikkek száma: 2
 • Független hivatkozások száma: 4

IX. Együttműködő partnerek:

 • A Bécsi Egyetem, Germanisztikai Intézet – konferencia-meghívás és publikáció megjelentetése
 • Frankfurti Johann Wolfgang Goethe Egyetem – kutatási pályázat támogatása
 • Siegeni Egyetem – előadás-meghívás és publikáció megjelentetése
 • Magyar Irodalomtörténeti Társaság;
 • Madách Irodalmi Társaság
 • Szegedi Tudományegyetem Madách kutatócsoport
 • Kasseli Egyetem – előadás-meghívás és publikáció megjelentetése

 X. A Műhely tagjainak publikációi (2012)

 •  Dr. Bárdos József főiskolai docens

 Önálló kötet

 • Arany János körül (tanulmányok), MIT, Budapest, 2012. (156 o.)
 • A tündérmesék világa (tanulmányok), (Műhelymunka 5.) Dóra Kiadó, Nagykőrös, 2012. (120 o.)

Cikkek folyóiratokban

 • Az ember tragédiája mint színdarab=A 100 éves Magyar Irodalomtörténeti Társaság kecskeméti vándorgyűlésének előadásaiból, (MűhelyMunka 2.), Dóra Kiadó, Nagykőrös, 2012. 56-74.         
 • Párválasztás a tündérmesében, Könyv és Nevelés 2012/1. 66-79. 
 • Csodás átváltozás a tündérmesében, Könyv és Nevelés, 2012/3. 94-105.
 • Anyák-banyák a tündérmesében, Könyv és Nevelés, 2012/4. 75-85.          
 • Apák a tündérmesében, Fordulópont, 2012/4. 27-39.

Konferencia-részvétel

XX. Madách Szimpózium, Kecskemét

Az előadás címe: Az ember tragédiája új orosz fordításáról

 •  Csontos Tamás

Angol nyelvészeti publikáció elektronikus folyóiratban: http://seas3.elte.hu/delg/publications/even/2012.html#cs

 •  Hardi Judit

Assessing Strategic Learning in Children: Self-Regulated L2 Vocabulary Learning c. doktori disszertáció készítése

Előadás az AGTEDU-konferencián és publikáció az AGTEDU-kötetben.
ATEDU-konferencia-kötet. (Szerk.:Lipócziné Csabai Sarolta, Kovács Lóránt, Borsné Pető Judit) Kecskeméti Főiskola, 2012.   http://agtedu.kefo.hu/images/neveles.pdf

 •  Dr. Kozmács István főiskolai tanár

The Life of Munkácsi Bernát. Budapest, Pytheas Könyvmanufaktúra 2012

A magyar nyelv története c. előadás a Magyar Tudomány Ünnepe konferencián és publikáció az AGTEDU-kötetben. AGTEDU-konferencia-kötet 2012. (Szerk.:Lipócziné Csabai Sarolta, Kovács Lóránt, Borsné Pető Judit) Kecskeméti Főiskola, 2012. http://agtedu.kefo.hu/images/bolcsesz.pdf

 •  Lipócziné Dr. Csabai Sarolta főiskolai tanár

 1.Sarolta Lipóczi-Csabai

Művek és trendek társadalom, történelem és kultúrák kontextusában

Dóra Kiadó, MűhelyMunka sorozat, Kecskemét, 2012. pp.130

2. Sarolta Lipóczi-Csabai

German literature after the changing of the political System 1989

In: Robert Holman, Clara Cermakova (szerk.)

Conference Proceedings - Dubrovnik, Croatia, 24-27 June 2012

Konferencia helye, ideje: Dubrovnik, Horvátország, 2012.06.24-2012.06.27.

Praha 2012 pp. 283-290.  ISBN: 978-80-905241-0-1

Kiadó:International Institute of Social and Economic Sciences

3. Lipóczi Sarolta

Literature for children and young adults after the political change in Europe in 1989

In: L Gómez Chova A López Martínez I Candel Torres (ed ) (szerk.)

International Associacion for Technologie, Education and Development (INTED2012) Valencia 2012;

Konferencia helye, ideje: Valencia, Spanyolország, 2012.03.05-2012.03.07.

Valencia:2012. pp. 3360-3362.
(ISBN:978-84-615-5563-5)

4. Lipóczi Sarolta

Literary recollection of childhood in war and revolution

In: Robert Holman, Clara Cermakova (szerk.)

International Interdisciplinary Conference

Konferencia helye, ideje: Palermo, Olaszország, 2012.04.15-2012.04.18.

Praha: International Institute of Social and Economic Sciences (IISES), 2012. pp. 87-93.
(ISBN:978-80-905241-0-1)

5. Lipóczi Sarolta

Links between research and Education in Language and Literature Projects

In: L Gómez Chova A López Martínez I Candel Torres (ed ) (szerk.)

International Associacion for Technologie, Education and Development (INTED2012) Valencia 2012;

Konferencia helye, ideje: Valencia, Spanyolország, 2012.03.05-2012.03.07.

Valencia:2012. pp. 3350-3353.
(ISBN:978-84-615-5563-5)

6. Sarolta Lipóczi

Therese Brunswicks Biographie im Spiegel der Kultur- und Erziehungswissenschaft.

In: Blumesberger Susanne, Korotin Ilse [Hrsg ] (szerk.)

Frauenbiografieforschung:Theoretische Diskurse und methodologische Konzepte: BiografiA - Neue Ergebnisse der Frauenbiografieforschung Band 9.

Wien: Praesens Verlag, 2012. pp. 358-367.
(ISBN:978-3-7069-0676-0)

7. Lipóczi Sarolta

Das Leben und Wirken von Therese Brunszvik (1775 - 1861) im Spannungsfeld zwischen der deutschen und ungarischen Sprache und Kultur

In: Wynfrid Kriegleder Andrea Seidler und Jozef Tancer (szerk.)

Deutsche Sprache und Kultur im Raum Pest, Ofen und Budapest: Studien zur Geschichte, Presse, Literatur und Theater, sprachlichen Verhältnissen, Wissenschafts-, Kultur- und Buchgeschichte, Kulturkontakten und Identitäten

Bremen: Edition Lumiere, 2012. pp. 257-267.
(ISBN:ISBN 978-3-934686-96-0)

8. Anémet irodalom recepciója Magyarországon – kultúrpolitikai kontextusban

AGTEDU-konferencia-kötet. Szerk.:Lipócziné Csabai Sarolta, Kovács Lóránt, Borsné Pető Judit. Kecskeméti Főiskola, 2012.http://agtedu.kefo.hu/images/bolcsesz.pdf

Tudományos előadások konferenciákon és vendégelőadóként:

 • Literature for children and young adults after the political change in Europe in 1989

International Associacion for Technologie, Education and Development (INTED2012) Valencia 2012; Spanyolország, 2012.03.05-2012.03.07.

 • German literature after the changing of the political System 1989

Conference of the International Institute of Social and Economic Sciences

Helyszíne: Dubrovnik, Croatia, 24-27 June 2012

 • Literary recollection of childhood in war and revolution

International Interdisciplinary Conference

Konferencia helye, ideje: Palermo, Olaszország, 2012.04.15-2012.04.18

 • The pcychological novel. Conference: Psychologie in Art and Literature. University Ghent, 2012. július 3-9.
 • University Malmö, 2012. szeptember 23.
 • The Avantgarde in the Hungarian Children’s Literature

University Norrköping –  2012. szeptember 29.

Támogató:European Research Foundation University Norrköping 2012. szept. 29.

 • Die ungarische Kinder- und Jugendliteratur im europäischen Kontext

Siegeni Egyetem, 2012. nov. 26. Trends und Strömungen in der europäischen Kinder- und Jugendliteratur c. nemzetközi előadássorozat keretébenSiegeni Egyetem, 2012. nov. 26.

 • Die Rezeption von Karl May in der ungarischen Literatur

Gesellschaft der Österreichischen Literatur/Charles Saelsfield Gesellschaft

Wien, 2012. okt. 5.

Támogató: Charles Sealsfield Irodalmi Társaság, Bécs

 • Parallele Entwicklungen in der ungarischen und deutschen Literatur im 19.Jh. und die Rezeption von Jacob und Wilhelm Grimm in Ungarn

Nemzetközi Grimm-Kongresszus, Kassel, Németország, 2012. dec. 16.

 • Früher Deutschunterricht in Ungarn c. publikáció elkészítése. Megjelenik: 2013-ban Németországban (Schneider Verlag Hohengehren)

Vendégprofesszor/vendégelőadó külföldi egyetemen:

 • Die ungarische Kinder- und Jugendliteratur im europäischen Kontext.

Siegeni Egyetem, 2012. nov. 26.

Trends und Strömungen in der europäischen Kinder- und Jugendliteratur c. nemzetközi előadássorozat keretében

Támogató: Siegeni Egyetem, Germanisztikai Intézet

 
 • Dr. Szécsi Gábor egyetemi docens, főiskolai tanár

(a) Tudományos könyv

Szécsi Gábor (Karikó Sándorral közösen): Válság és kommunikáció. Budapest, Áron Kiadó, 2012, 244 o.

(b) Magyar nyelvű könyvfejezetek

Szécsi Gábor: „Válság, nyilvánosság, tömegkommunikáció”. In:Karikó Sándor-

Szécsi Gábor (szerk.): Válság és kommunikáció. Budapest, Áron Kiadó, 2012, 79-87.o.

Szécsi Gábor: „Internet, közösség, politika”. In: Papp Dénes: Az internet közéleti

felhasználása. Budapest, Áron Kiadó, 2012. 7-9.o

 (c) Idegen nyelvű tudományos cikkek

Szécsi Gábor: „Mediated Communities in the Age of Electronic Communication“.

International Journal of Pure Communication Inquiry, 2012/1. 46-53.o.

Szécsi Gábor: „Communication and Learning in the New Media Space“. Acta Technologica  Dubnicae, 2012/3. 43-47.o.

Tudományos előadások

Szécsi Gábor: „Válság és nyilvánosság“. Válság, kommunikáció és etikai válaszok nemzetközi     konferencia, Veszprémi Tudományegyetem, Veszprém, 2012. június 1-2.

Szécsi Gábor: „Közösségfogalom a Gutenberg-galaxison innen és túl“. Tudományos kutatások a kultúratudomány és a könyvtártudomány határán konferencia, MTA Pécsi Akadémiai Bizottság, Pécs, 2012. november 29.

Szécsi Gábor: „Mediated Communities in the Network Society“. Tudomány és oktatás – AGTEDU 2012 nemzetközi konferencia, Kecskemét, 2012. november 12. http://agtedu.kefo.hu/images/neveles.pdf

 Hazai és külföldi kapcsolatok

Mass Communication Theory címmel egyetemi előadások tartása a Zittau/Görlitzi Egyetem Erasmus vendégprofesszoraként.

Törzstagként vettem részt a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara Filozófiai Doktori Iskolájának munkájában. Oktatói és szakfelelősi tevékenységet végeztem a Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Karán.

Előadóként, szerkesztőként és konferenciák szervezőjeként 2010 óta folyamatos részvétel a kolozsvári Babes-Bolyai Tudományegyetem által koordinált, Kép és fogalom című nemzetközi nyelvfilozófiai és szemiotikai kutatási projektben.

Dr. Szécsi Gábor 2012. évi hivatkozásainak jegyzéke

 • Borcsiszky Edit: „Tiszta forrásból – Többlet, 2010/1. és 2010/2.”. Magyar Tudomány 2012/1. 123-124.o. (Hivatkozott tanulmányok: Szécsi Gábor: „Nyelv, média, globális integráció”. Többlet 2010/1. 50-63.o.; Szécsi Gábor /Koller Inezzel közösen/: „Média és politikai kommunikáció”. Többlet 2010/1. 92-103.o.)
 • Blénesi Éva: „Éthosz, mérték, felelősség”. Székelyföld, 2012. október, www.hargitakiado.ro/cikk.php?a=MTc2MA== (Hivatkozott tanulmány: Szécsi Gábor: „Etika és politikai kommunikáció”.  Iskolakultúra, 2007/ 3. 142-148.o.)
 • Katalin Fleisz: Medialitás Krúdy Gyula prózájában. Jyväskylä Studies in Humanities 185, Jyväskylän Yliopisto, 2012. november 18. (Hivatkozott könyv: Szécsi Gábor /Nyíri Kristóffal közösen/ (szerk.): Szóbeliség és írásbeliség. A kommunikációs technológiák története Homérosztól Heideggerig. Budapest, 1998, Áron Kiadó, 294 o.)
 • Papp Dénes: Az internet közéleti felhasználása. Budapest, 2012, Áron Kiadó, 198.o., 228.o (Hivatkozott tanulmányok: Szécsi Gábor: „Nyelv, közösség, kommunikáció az elektronikus médiumok korában”. Világosság, 2007/ 11-12. 159-166.o.; Szécsi Gábor: „Politikai kommunikáció az átalakuló médiatérben”. Világosság, 2008/11-12. 97-101.o.)
 • Dr. Ujlakyné Dr. Szűcs Éva

Előadás az AGTEDU-konferencián és publikáció az AGTEDU 2012– kötetben.

AGTEDU konferencia-kötet. (Szerk.:Lipócziné Csabai Sarolta, Kovács Lóránt, Borsné Pető Judit) Kecskeméti Főiskola, 2012. 

http://agtedu.kefo.hu/images/neveles.pdf